Czy na ogród zimowy potrzebne jest pozwolenie na budowe?

Szanowni Państwo,

Ogrodami zimowymi zajmujemy się od ponad  20 lat.

Na przestrzeni lat przepisy czy też interpretacje prawa budowlanego zmieniały się wiele razy.

Przykładem jest Warszawa, w jej dzielnicach możemy spotkać się z różną interpretacją prawa budowlanego przez urzędników.

Jeżeli występujemy ze zgłoszeniem do wyższych instancji to pomimo otrzymanej pozytywnej odpowiedzi ostateczna decyzja należeć będzie do danego urzędu.

Poniżej przedstawimy Państwu ogólne informacje dotyczące formalności związanych z budową ogrodu zimowego. Jednak ostrzegamy, że każdy przypadek jest indywidualny.

Budowa ogrodu zimowego – formalności

Budowa ogrodu zimowego nie wymaga pozwolenia na budowę, jeśli zostaną spełnione poniższe wymagania:

•             jego powierzchnia nie przekracza 35 m2,

•             łączna liczba takich obiektów nie przekracza 2 na każde 500m2 działki.

Prawo budowlane art. 29 ust. 1 punkt 2 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 1 określa, iż pozwolenie na budowę nie jest wymagane do budowy m.in. „wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o całkowitej powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki”.

Do budowy ogrodu zimowego wymagane jest tylko zgłoszenie tego faktu do odpowiednich organów, czyli urzędu miasta lub starostwa.

Według art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego w samym zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy zaś dołączyć:

•             oświadczenie – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej – o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

•             odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb, które określa organ w ewentualnym wezwaniu do usunięcia braków zgłoszenia.

Starosta na podjęcie decyzji ma 21 dni. Dla uzyskania zgłoszenia nie jest wymagana zgoda sąsiada. Jeżeli dany organ w przeciągu 21 dni nie zgłosi sprzeciwu, możemy traktować to jako milczący akcept. Jeżeli nie ma przeciwwskazań to można przystąpić do budowy.

Jeśli ogród zimowy będzie częścią istniejącego budynku, to należy zachować odległość 4 m od granicy działki (jeśli w ścianie są okna) oraz 3 m (jeśli w ścianie nie ma okien). W szczególnych przypadkach jest możliwość zachowania 1,5 m od granicy działki lub w jej granicy za pisemną zgodą sąsiada.

Lecz w tym wypadku obowiązują dodatkowe kryteria przeciwpożarowe. Należy zastosować materiały które posiadają aprobatę techniczną o odpowiedniej ochronie ogniowej EI30. Oczywiście każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie i decyzja należy do Organu wydającego zgodę.

Jeżeli wszystkie te czynności zostaną wykonane i zaakceptowane przez odpowiednie organy, możemy przystępować do realizacji budowy ogrodu zimowego.

Uwaga!

Każdy projekt jest inny, więc wszystko musimy potraktować z indywidualnym podejściem. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego tematu, zapraszamy do kontaktu, a my spróbujemy odpowiedzieć na każde nurtujące pytanie.

W kolejnym artykule przedstawimy Państwu procedurę uzyskania pozwolenia na budowę ze wszystkimi praktycznymi wskazówkami.

Make an Enquiry

Name
Surname
Email
Email
Select service
Select Date

Select Time

By signing and clicking Submit, you affirm you have read and agree to the Privacy Policy
and ёTerms of Use, and want to receive news.